• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    TPD Oddział Powiatowy w Jarosławiu
    KRS 0000282287

Jesteśmy stowarzyszeniem pożytku publicznego o długiej tradycji działania - oddziałem stowarzyszenia ogólnopolskiego z osobowością prawną. Działalność statutową w imieniu stowarzyszenia prowadzi Zarząd, a w terenie Koła TPD – aktualnie nasz oddział zrzesza 16 takich kół działających głównie przy szkołach
i jedno Koło Specjalistyczne TPD, założone przez rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
Członkami stowarzyszenia są głównie nauczyciele i chętni rodzice działający wspólnie na rzecz dzieci
i młodzieży potrzebujących wsparcia. Jesteśmy rzecznikami praw dzieci, a szczególnie prawa do życia w rodzinie oraz wszechstronnego rozwoju, bez doznawania krzywdy i przemocy.
Kierujemy naszą działalność głównie do dzieci i młodzieży pochodzących ze słabo sytuowanych rodzin, bądź zagrożonych z różnych powodów wykluczeniem społecznym. Wspieramy dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziców. Pomagamy dzieciom, które doznały krzywdy i przemocy. Organizujemy szkolenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzimy kampanie społeczne we współpracy z lokalnymi mediami. Udzielamy potrzebującym rodzinom pomocy materialnej i finansowej. Inicjujemy kampanie społeczne na rzecz respektowania praw dziecka. Jesteśmy autorami i realizatorami wielu projektów na rzecz szczęśliwego bezpiecznego dzieciństwa i mądrego rodzicielstwa. Współpracujemy z różnymi stowarzyszeniami, instytucjami pomocy społecznej i samorządami..
Szczególnym działaniem na rzecz dzieci i młodzieży jest od lat organizacja zimowego i letniego wypoczynku, w tym kolonii zdrowotnych, obozów sportowych kolonii artystycznych. Każdego roku zabieramy na kolonie tyle dzieci ile uda się pozyskać środków z różnych źródeł. W ostatnich latach udawało się w wakacje zabierać na fundowany wypoczynek po i więcej 100 dzieci. Nasze kolonie mają charakter integracyjny obok dzieci z rodzin słabo sytuowanych uczestniczą w nich dzieci z rodzin, które stać na opłacenie wypoczynku dziecka.
Prowadzimy na terenie miasta Jarosław świetlicę środowiskową z punktem poradnictwa specjalistycznego dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców. Od 15 lat istnieje przy naszym oddziale Fundusz Pomocy Chorym Dzieciom dzięki, któremu Zbierane tam środki przeznaczamy na leczenie chorych i niepełnosprawnych dzieci.
Działalność stowarzyszenia jest możliwa dzięki wrażliwości wolontariuszy oraz Ludzi Dobrej Woli, którzy są gotowi nas wesprzeć finansowo w różnej formie, między innymi przekazując nam swój 1% podatku, czy darowizny. Prowadzimy też co roku zbiórki publiczne na rzecz wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin słabo sytuowanych i na pomoc w leczeniu chorych dzieci. Pozyskujemy wsparcie finansowe od Gminy Jarosław oraz od różnych grantodawców w konkursach ofert.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.