• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka"
    KRS 0000282524

Celem Stowarzyszenia jest:
a) wyrównywanie edukacyjnych szans dzieci i młodzieży z terenu powiatu sokólskiego,
b) rozwijanie turystyki i krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury fizycznej i sportu,
c) zapobieganie demoralizacji i patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży,
d) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) wyrównywanie szans osób mieszkających na terenie powiatu sokólskiego, a znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
f) reintegracja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
g) przeciwdziałanie wyludnianiu wsi wchodzących w skład powiatu sokólskiego,
h) działanie na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,
i) wspomaganie młodzieży w planowaniu jej kariery zawodowej i wyborze kierunku dalszego kształcenia,
j) działalność wspomagająca lokalny rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
k) wspomaganie rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej, kreowanie więzi międzyludzkich i lokalnego partnerstwa,
l) ochrona dóbr lokalnej kultury, tradycji i obyczajów,
m) promowanie walorów Ziemi Sokólskiej,
n) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, a także wspomaganie rozwoju demokracji.

Prowadzimy działania na rzecz wyrównywania szans życiowych osób, u których te szanse są obniżone. Naszymi beneficjentami są przede wszystkim uczniowie z obszarów wiejskich, osoby niepełnosprawne i/lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Organizujemy zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów oraz warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych, rehabilitację ruchową, turnusy rehabilitacyjne. Prowadzimy w lokalnym środowisku kampanię promującą zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.