• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Solidarność Walcząca
    KRS 0000283315

Prowadzone działania
Stowarzyszenie może realizować swoje cele w szczególności poprzez:

1. Organizowanie akcji rocznicowych, sesji naukowych i popularyzatorskich związanych z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, w szczególności z działalnością Solidarności Walczącej;

2. Działalność naukową, oświatową i kulturalną, organizowanie szkoleń, kursów i sympozjów;

3. Organizowanie spotkań dyskusyjnych członków, współpracowników i sympatyków Solidarności Walczącej oraz innych organizacji i ruchów antykomunistycznych i niepodległościowych; tworzenie klubów myśli społeczno-politycznej wzbogacających idee SW;

4. Ustanawianie stypendiów dla osób zajmujących się gromadzeniem i ochroną historycznych zasobów archiwalnych, zbieraniem, opracowywaniem i publikowaniem dokumentów, wspomnień i świadectw działalności SW oraz innych organizacji antykomunistycznych i niepodległościowych z lat 1944-1990;

5. Wspieranie członków Stowarzyszenia i pracowników naukowych w podejmowaniu i prowadzeniu działalności naukowej, historycznej i archiwistycznej w formie finansowej, rzeczowej i doradczej;

6. Pomoc socjalną niesioną byłym członkom i współpracownikom organizacji Solidarność Walcząca oraz innym osobom, które czynnie uczestniczyły w opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej, a obecnie znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej;

7. Współpracę z organami i instytucjami samorządów lokalnych, powiatowych i wojewódzkich oraz administracji rządowej;

8. Informowanie instytucji i organów prawodawczych o problemach tak Stowarzyszenia, jak też środowisk społecznych, na rzecz których Stowarzyszenie działa;

9. Współpracę z ośrodkami naukowymi oraz prowadzenie własnych prac badawczych;

10. Prowadzenie działalności wydawniczej;

11. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody umożliwią realizację wyznaczonych statutem Stowarzyszenia zadań, tworzenie podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego działających na potrzeby Stowarzyszenia i realizujących jego cele;

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.