• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Osób Niepełnosprawnych - Pokonać Bariery
    KRS 0000283673

Naszym celem jest:
1. Działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i prowadzenie ich ku aktywnemu i samodzielnemu uczestnictwu w życiu społecznym i zawodowym oraz wspieranie ich rodzin.
2. Umożliwienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w szczególności z upośledzeniem umysłowym, a także ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku przedszkolnego, szkolnego i nauki.
3. Popieranie i promocja różnych form zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ich aktywizacji zawodowej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej, a także rozwój edukacji ogólnej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.