• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja dla Dobra Wspólnego
    KRS 0000283723

Prowadzone działania
Promocja zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy, upowszechnianie i ochrona praw kobiet, pomoc społeczna dla najuboższych osób i rodzin, upowszechnianie i ochrona praw pracowniczych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja i organizacja wolontariatu, propagowanie postaw obywatelskich, działania na rzecz integracji europejskiej, wspieranie przedsięwzięć w przedmiocie oświaty, kultury i wychowania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.