• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie „Nasz Świat”
    KRS 0000284607

Celem statutowym stowarzyszenia jest zakładanie i prowadzenie placówek świadczących specjalistyczną pomoc oświatową, organizacja turnusów terapeutycznych oraz czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.
Organizacja prowadzi dwie placówki niepubliczne, w których przez cały rok prowadzona jest systematyczna terapia dzieci i rodzin, przeprowadzamy szkolenia dla rodziców i specjalistów w zakresie dostosowywania metod pracy, tworzenia indywidualnych planów terapii oraz holistycznego wspierania rozwoju dzieci, w tym niemowląt.
Niepubliczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne prowadzą zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci:
• urodzonych przedwcześnie (wcześniaków)
• z zaburzeniami rozwoju mowy, słuchu, wzroku
• ze wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśniowym
• z problemami około urodzeniowymi
• z problemami zachowania
• z nieharmonijnym, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym
• z autyzmem
• z zespołami genetycznymi
Na zajęcia zapisywane są dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z rozpoznanymi wadami rozwojowymi, schorzeniami i opóźnieniami w rozwoju.
Dokumenty do pobrania w Poradni.
Każde dziecko objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju jest prowadzone według indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w obszarze sfery najbliższego rozwoju, opracowanego przez zespół specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedę.

Podczas zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wykorzystujemy najnowsze standaryzowane metody diagnostyczne oraz skuteczne metody z zakresu pedagogiki i terapii pedagogicznej:
Metoda M. Montessori
Integracji sensorycznej
Metoda pedagogiki zabawy
Metoda W. Sherborne
Metoda Dobrego Startu
Metoda wczesnego nauczania matematyki „Świat liczb Willego”
Kinezjologia edukacyjna – metoda skutecznego rozwoju i uczenia się
Niedyrektywna Terapia Zabawowa
Zabawy paluszkowe
Dziecięce masażyki
Zabawy FundaMentalne
Logorytmika
Metody dramowe
Terapia ręki
Elementy terapii wzroku
Sensoplastyki
Poza działalnością poradni do tej pory zrealizowaliśmy następujące projekty:
„Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną” projekt prowadzony dla dzieci i młodzieży z miasta Wrocław – organizacja kolonii i półkolonii z programem prozdrowotnym i proekologicznym, kampanię przeciwuzależnieniową, kształtowano samodzielność uczestników oraz nawyki higieniczne. Wyjazdy organizowano w latach 2008 – 2010. Projekty współfinansowane przez Urząd Miasta Wrocławia.
„Projekt sportowy” – cykl imprez o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną współfinansowany przez Urząd Marszałkowski.
„Organizacja wyjazdu rekreacyjnego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Trzebnicy” projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Oborniki Śląskie.
Szkolenia i warsztaty dla rodziców w zakresie wychowania i wspierania rozwoju dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym – projekt realizowany przez okres 7 lat w terminie 2010 -2017.
Prowadzenie gazetki dla rodziców o tematyce logopedycznej i psychologicznej.
„Żłobek – Klub rozwoju Dziecka Nasz Świat” – prowadzenie niepublicznego żłobka, w tym opieki wychowawczej nad dziećmi w wieku do lat trzech, pedagogizacja rodziców małych dzieci w zakresie opieki, pielęgnacji i wychowania dziecka w wieku żłobkowym, współfinansowany przez Urząd Miasta Wrocław w latach 2010 – 2017
Szkolenia dla specjalistów pracujących z dziećmi nt. schematów w pracy terapeutycznej.
„Wczesne wspomaganie rozwoju” – prowadzenie niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci z problemami rozwojowymi i trudnościami w nauce.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.