• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Aktywności Mieszkańców Mazurskiej Wsi Grom
    KRS 0000284744

Prowadzone działania
1. Kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego.
2. Organizację przedsięwzięć kulturalnych, wystaw, konkursów i innych imprez.
3. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, kursów.
4. Działania mające na celu promowanie walorów turystycznych wsi i regionu.
5. Organizowanie spotkań, wycieczek, wymiany międzynarodowej.
6. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań statutowych stowarzyszenia.
7. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów w sprawach wynikających z zakresu działalności Stowarzyszenia.
8. Zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla mieszkańców terenów wiejskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.