• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Razem"
    KRS 0000286225

Celem Klubu jest:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w tym uczniów niepełnosprawnych w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zawodów i imprez sportowych różnych szczebli.
5. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w tym uczniów niepełnosprawnych i jej absolwentów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
6. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
7. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
9. Organizowanie obozów sportowych i rekreacyjnych dla zawodników Klubu w tym zawodników niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.