• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wiedzy Obywatelskiej
    KRS 0000286716

Misja
Celem Stowarzyszenia jest edukacja w zakresie podstawowej wiedzy dotyczącej funkcjonowania państwa, praw i obowiązków obywatelskich, wyjaśnianie zapisów Konstytucji i ogólne poszerzanie wiedzy pomagającej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość.
Cele te ujęte zostały w Statucie następująco:
1. Stowarzyszenie ustanowiono, mając na względzie potrzebę podnoszenia wiedzy i świadomości obywatelskiej oraz propagowania podstawowych zasad życia w społeczeństwie demokratycznym.
2. Stowarzyszenie powołano dla realizacji społecznie użytecznych celów poprzez podejmowanie działań na rzecz:
-rozwoju wiedzy i umiejętności w dziedzinach istotnych z punktu widzenia rozwoju społecznego,
-szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej,
-szerzenia wiedzy o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
-popularyzacji celów i założeń reform ustrojowych, gospodarczych i społecznych istotnych dla społeczeństwa demokratycznego,
-integrowania i aktywizacji społeczności lokalnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.