• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wzajemnego Wsparcia Klucz
    KRS 0000286985

Zadania statutowe:
1. Wspieranie działalności na rzecz procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego i kulturowego, w szczególności rozwój społecznych grup marginalizowanych.
2. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w życiu społecznym, w tym umacnianie życia rodzinnego i profilaktyka społeczna.
3. Ochrona i promocja zdrowia.
4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
5. Działalność na rzecz organizacji, których statutowymi celami jest działalność naukowa, techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i środowiska, dobroczynności, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
- Fundacja KLUCZ realizuje projekty głównie z zakresu profilaktyki środowiskowej dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz seniorów z Lublina głównie ze Śródmieścia. Praca z dziećmi i młodzieżą skupia się na rozwoju zainteresowań i pasji fotograficznych, teatralnych, plastycznych, mądrej organizacji czasu wolnego. W dorobku organizacji są projekty STARE MIASTO=DOBRE ŻYCIE, KLUCZ do DOBREGO ŻYCIA, BĘDZIE LEPIEJ - program socjoterapeutyczny, KLUCZ do KULTURY, KLUB z KLUCZEM, FORMAT bez RYZYKA, organizacja festynu profilaktycznego dla mieszkańców Lublina FEST ZABAWA z KLUCZEM,w ramach Partnerstwa Dla Ruchu Społecznego Wspólnej Drogi Fundacja realizowała projekt AKTYWNE! MAMY!
,,Aktywizacja zawodowa bezrobotnych matek, zwiększenie wiedzy w zakresie poruszania się po rynku pracy oraz wzmocnienie umiejętności psychospołecznych”program edukacyjno – szkoleniowy IWA – INTEGRACJA, WSPARCIE, AKTYWIZACJA oraz projekt TRZY POKOLENIA - WSPÓLNA z udziałem dzieci, rodziców i seniorów wolontariuszy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.