• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "AB OVO"
    KRS 0000288023

Misja:
Działanie na rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z pełnosprawnymi rówieśnikami.
Wspomaganie działań edukacyjnych szkoły.
Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego i przeciwdziałanie powstawaniu patologii wśród dzieci i młodzieży.
Promowanie i prezentacja twórczości artystycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie "AB OVO" jest organizacją wspierającą wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez organizowanie konkursów, wycieczek, warsztatów teatralnych, plastycznych, muzycznych, integracyjnych.
Naszym celem jest integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Podejmowane przez nas działania wyrównują szanse dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na optymalny rozwój i integracje ze społeczeństwem.
Cele i zadania statutowa organizacja realizuje poprzez konkursy przedmiotowe, wycieczki edukacyjne, turnusy rehabilitacyjne, pikniki integracyjne oraz warsztaty teatralne i przeglądy twórczości artystycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.