• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000288575

Misja
1. Pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2. Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
3. Ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych.
4. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
5. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych.
6. Krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych.
7. Rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku niepełnosprawnych, a zwłaszcza wypoczynku dzieci i młodzieży.
8. Rozwój kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych.
9. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym jako źródłom niepełnosprawności.
10. Upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych jako konsumentów.
11. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między środowiskami osób niepełnosprawnych i organizacjami działającymi na ich rzecz.
12. Promocja i organizacja wolontariatu działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt, osobom niepełnosprawnym.
Pozyskiwanie środków dla dzieci niepełnosprawnych z rodzin patologicznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.