• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Uwolnij Marzenia Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży
    KRS 0000288928

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie działalności na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych, tworzącym dzieciom i młodzieży i osobom dorosłym warunki równych szans na drodze ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego,
2. Kultywowanie dorobku artystycznego oraz gromadzenie pamiątek,
3. Wspieranie młodych talentów,
4. Wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
5. Wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych, edukacyjno - sportowych oraz promocja i profilaktyka zdrowia,
6. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa zachowań człowieka w jego środowisku.
7. Finansowanie szkoleń i kursów osobom umożliwiających osobom zmianę kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie ich do pracy na własny rachunek,
8. Organizowanie oraz finansowanie leczenia sanatoryjnego, wczasów i wycieczek dla artystów, sportowców, naukowców, muzyków, dzieci i młodzieży.
9. Wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych oraz działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych,
10. Fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych i sportowych,
11. Organizacja koloni i obozów językowych, edukacyjnych,
12. Wspomaganie osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, poprzez dopłatę do kosztów leczenia, pokrycie zaległych rachunków za czynsz oraz naukę w szkole;
13. Działalność na rzecz poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska naturalnego,
14. Realizowanie programów i projektów w celu niwelowania różnic społecznych i zawodowych oraz przeciwdziałania dyskryminacji,
15. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży;
16. Efektywne wykorzystywanie wszelkich środków unijnych i pomoc przy ich wykorzystywaniu,
17. Programowanie strategii kultury w Polsce i za granicą w oparciu o fundusze pozyskane z Unii Europejskiej.

Prowadzone działania:
1. Wspieranie działalności na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych, tworzącym dzieciom i młodzieży i osobom dorosłym warunki równych szans na drodze ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego,
2. Wspieranie młodych talentów,
3. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa zachowań człowieka w jego środowisku.
4. Fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych i sportowych,
5. Organizacja koloni i obozów językowych, edukacyjnych,
6. Realizowanie programów i projektów w celu niwelowania różnic społecznych i zawodowych oraz przeciwdziałania dyskryminacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.