• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Przestrzeń Kobiet
    KRS 0000290372

Fundacja powstała w 2007 r., przekształcając się z grupy nieformalnej działającej pod nazwą Przestrzeń Kobiet od marca 2006 r.

Misją FPK jest otworzyć przestrzeń prywatną i publiczną dla kobiet i zbudować społeczeństwo wrażliwe na różnice poprzez edukację, współpracę oraz promowanie równości i różnorodności.

Wartości, zgodnie z którymi prowadzimy naszą działalność w ramach Przestrzeni Kobiet, mieszczą się w zasadzie WEEW: Włączanie - Emancypacja - Empowerment - Współpraca.

Cele statutowe Fundacji to:

a. działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej,
b. przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji kobiet, ze względu na płeć i orientację seksualną, a także inne przesłanki, we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej,
c. wspieranie kobiet jako podmiotów politycznych biorących aktywny udział w procesach demokratycznych i społecznych,
d. wspieranie twórczości kobiet,
e. podnoszenie w społeczeństwie poziomu wiedzy o feminizmie, gender, historii kobiet, ruchu kobiecym, a także równouprawnieniu i niedyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną i inne przesłanki,
f. wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na różnice,
g. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz idei wolontariatu,
h. upowszechnianie w społeczeństwie, organizacjach pozarządowych, instytucjach państwowych i prywatnych wiedzy z zakresu równości i przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji kobiet, ze względu na płeć i orientację seksualną, a także na inne przesłanki.

Prowadzone działania:

Naszym celem jest tworzenie społeczeństwa niedyskryminującego, szanującego różnice i otwartego na różnorodność. Chcemy tworzyć przestrzeń publiczną i prywatną wolną od dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji kobiet. Chcemy wspierać inne organizacje i grupy w rozwoju, podnosić świadomość niezagrażającej wartości różnic, promować równość także w instytucjach publicznych, gdzie znajomość prawa równościowego jest niska, a praktyki dyskryminacyjne występują często.

Nasze cele realizujemy przez działania edukacyjne, warsztaty, seminaria, konferencje skierowane do osób, które są aktywne w organizacjach pozarządowych, ale także do osób, które poszukują inspiracji. Nasze działania realizujemy dodatkowo ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu lokalnego i dbamy o udział osób mieszkających na obszarach wiejskich.

Prowadzimy m.in. szkolenia i warsztaty: antydyskryminacyjne, genderowe, gynealogiczne, fundraisingowe, z zakresu wdrażania równości płci do projektów społecznych, godzenia życia zawodowego z osobistym, prawnych aspektów tworzenia organizacji pozarządowych, antydyskryminacyjnego prawa pracy, zarządzania różnorodnością.

Główne programy:
Krakowski Szlak Kobiet - w jego ramach prowadzimy działania na rzecz odzyskiwania historii kobiet wprowadzania jej do głównego nurtu edukacji, kultury, nauczania i społecznej pamięci.
Kobiety i Rozwój - w jego ramach wspieramy kobiety aktywnie działające na terenach wiejskich i w społecznościach lokalnych.
www.krakowskiszlakkobiet.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.