• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Helpful Hand
    KRS 0000291681

Celami Fundacji są:
1. Pomoc w organizowaniu środków finansowych na leczenie i rehabilitacje osób ze stwardnieniem rozsianym.
2. Poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym i ich bliskich, tak by mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.
3. Przeciwdziałanie wszelkiej dyskryminacji osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych schorzeniami neurologicznymi.
4. Zwiększenie powszechnej świadomości istniejących barier fizycznych i psychicznych związanych ze schorzeniami neurologicznymi i ich konsekwencjami, zarówno zdrowotnymi jak i społecznymi.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Inicjowanie, wspieranie i realizacje programów, projektów, przedsięwzięć i inicjatyw zgodnych z celami Fundacji.
2. Prowadzenie subkont dla osób chorych na stwardnienie rozsiane z przeznaczeniem środków na leczenie i rehabilitacje.
3. Wspieranie oraz finansowanie wydawania publikacji, książek, czasopism, ulotek informacyjnych, plakatów itp.
4. Inicjowanie, wspieranie, prowadzenie badan naukowych z zakresu objętego celami Fundacji.
5. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, sympozjów, zebrań naukowych, wykładów, odczytów i spotkań z udziałem przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego, organizacji pozarządowych, nauki i oświaty poświęconych tematyce zbieżnej z celami Fundacji.
6. Organizowanie i finansowanie staży, praktyk, i wyjazdów studyjnych lub integracyjnych dla osób zaangażowanych w działalność zgodna z celami Fundacji.
7. Organizowanie i utrzymywanie kontaktów z osobami chorymi jak i z ich rodzinami.
8. Prowadzenie internetowego forum dla osób chorych na stwardnienie rozsiane.
9. Prowadzenie serwisu i naprawy sprzętu ortopedycznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.