• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wspierania Inicjatyw Twórczych i Naukowych "Foster"
    KRS 0000292136

Misją Fundacji jest przede wszystkim wspieranie inicjatyw twórczych i naukowych. Na nieco dalszym planie Fundacja pragnie propagować sport.

Celami Fundacji są:
1) działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogółu społeczeństwa poprzez popieranie inicjatyw twórczych, oświatowych, naukowych i naukowo-technicznych, promowanie twórczości i upowszechnianie oświaty i nauki;
2) wspieranie i promocja działalności artystycznej, kulturalnej, naukowej, naukowo-technicznej, edukacyjnej i oświatowej, a także działalności związanej z aktywnością ruchową w różnych dziedzinach sportu i propagującej zdrowy tryb życia;
3) inicjowanie różnych form aktywności twórczej, oświatowej, naukowej i naukowo-technicznej, w szczególności poprzez realizowanie i wspieranie finansowe lub organizacyjne projektów twórczych, oświatowych, naukowych i naukowo-technicznych;
4) promowanie osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach nauki, sztuki oraz sportu.

Prowadzone działania:
Tuż po zawiązaniu Fundacji, w latach 2007/2008 Fundacja FOSTER organizowała m.in. warsztaty taneczne, podjęła współpracę z poradnią logopedyczno-psychologiczną współfinansując zakup środków edukacyjnych niezbędnych w terapii oraz wyjazd terapeutyczny profilaktycznych grup wsparcia rozwojowego. Aktualnie wspiera zdolną młodzież, studentów i młodych naukowców. Począwszy od 2009 r. Fundacja współpracuje z Politechniką Gdańską, m.in. ustanowiła stypendia dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej. Wspomaga również działania Koła Biotechnologii Studentów PG. W 2010 r. podjęła działania skierowane do najmłodszych czytelników: w konkursie na bajkę zbiera wartościowe teksty literackie od debiutujących autorów celem ich zilustrowania i opublikowania. W projekt zaangażowani są młodzi artyści plastycy. W 2011 roku rozpoczęła także działalność pro-bono związaną z twórczością plastyczną (wernisaż/wystawa Wandy Wrzesień).

W najbliższym czasie Fundacja zamierza kontynuować rozpoczętą działalność poprzez organizowanie
różnorakich warsztatów twórczych (w tym kolejnych tanecznych) oraz wspierać finansowo szczególnie uzdolnioną młodzież studencką (stypendia). Odbiorcami działań Fundacji są przede wszystkim osoby zorientowanie na twórczość, naukę
i edukację.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.