• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Niepokonani
    KRS 0000292238

Celem naszego stowarzyszenia jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych oraz wspieranie ich rodzin i przyjaciół poprzez:
- Działalność charytatywną oraz pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w pokonywaniu trudności;
- Pomoc osobom niepełnosprawnym w poprawie jakości życia w następujących obszarach: kultura, edukacja, sport, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, prawa człowieka, pomoc społeczna, integracja społeczna, aktywność zawodowa, rekreacja i wypoczynek;
- Promocję zdrowia i zapobieganie patologiom społecznym i defaworyzacji osób niepełnosprawnych oraz ich wykluczeniu społecznemu;
- Wyrównywanie szans edukacyjnych, wspomaganie rozwoju szkolnego uczniów niepełnosprawnych, aktywizację zawodową;
- Stwarzanie warunków osobom niepełnosprawnym do własnej aktywności i samodzielności;
- Wspieranie dobroczynności i zasad wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.