• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz"
    KRS 0000292895

Misja
Do celów działania Stowarzyszenia należy m.in.: wspieranie różnorodnych form aktywności społeczności lokalnych, organizowanie form edukacji, organizowanie szkoleń i spotkań mieszkańców, inicjowanie i udział w działaniach zmierzających do rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalno-oświatowego i sportowego.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie powstało w 2007 roku z inicjatywy grupy młodych mieszkańców Mołodycza. Obecni członkowie przed powołaniem do życia Stowarzyszenia tworzyli grupę nieformalną.
W 2008 roku zrealizowaliśmy następujące projekty: „Klub Ferie 2008” - zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży; „Pisankowo Polskie Święta” - zachowanie tradycji kulturalnej miejscowości; „Bezpieczniej - razem łatwiej” - projekt edukacyjno - kulturalny z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Obecnie realizujemy dwa projekty: „Wakacyjne inspiracje” - konkurs fotograficzny oraz „Baza Młodych” - projekt mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży - realizowany w ramach programu „Równać Szanse 2008” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Ponadto zakładamy współpracę z Centrum Kulturalnym w Przemyślu, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, organizacjami pozarządowymi, samorządem terytorialnym.
Do pozostałych form działań należą: działania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej; organizacja imprez kulturalno sportowych, działania proekologiczne. Prowadzenie i aktualizacja serwisu internetowego miejscowości - www.molodycz.prv.pl. Ścisła współpraca z lokalnymi organizacjami: Ludowym Klubem Sportowym, Ochotniczą Strażą Pożarną, Drużyna Harcerską. Inicjowanie wspólnych projektów wraz z Urzędem Gminy i Szkołą Podstawową.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.