• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Dar Serca"
    KRS 0000293444

Celem Stowarzyszenia jest:
1. pomoc merytoryczna, organizacyjna, finansowa i informacyjna osobom niepełnosprawnym, rodzicom i opiekunom prawnym tych osób,
2. edukacja oświatowa, ekologiczna, turystyczno-sportowa rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych,
3.zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym w środowisku lokalnym,
4. działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.