• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nowa Kultura" w Jarosławiu
    KRS 0000296159

Celem Stowarzyszenia jest służba na rzecz misji Kościoła Rzymsko-Katolickiego we współczesnym świecie realizowana we współpracy z Jego pasterzami poprzez kształtowanie postaw promujących godność każdego człowieka oraz budowanie jedności, a w szczególności:
1) uczestnictwo w różnych formach działalności ewangelizacyjnej Ruchu Światło-Życie,
2) prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej i szerzenie idei abstynencji, w ramach Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
3) propagowanie „zdrowego stylu życia”,
4) wspieranie programów służących przeciwdziałaniu narkomanii i innym uzależnieniom,
5) zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób zagrożonych patologią społeczną oraz stworzenie warunków prowadzących do reintegracji i rehabilitacji społecznej,
6) wspomaganie rodzin w kształtowaniu ich życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z zasadami ewangelii wyrażonymi w nauce Kościoła Katolickiego,
7) troskę o rozwój kultury chrześcijańskiej promującej integralny rozwój osoby ludzkiej,
8) rozwijanie postaw patriotycznych,
9) wpływanie na kształt polityki społecznej,
10) przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła i Ojczyzny.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
1) pracy formacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o zasady Ruchu Światło-Życie,
2) proklamowania zasad Krucjaty Wyzwolenia Człowieka,
3) organizowania rekolekcji i spotkań ewangelizacyjnych,
4) realizowania zorganizowanych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,
5) podejmowania i wspierania inicjatyw obywatelskich, szczególnie na rzecz ochrony godności każdego człowieka,
6) działania na rzecz ochrony praw małżeństwa i rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka, upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
7) prowadzenia działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz akcji społecznych,
8) organizowania konferencji i mitingów trzeźwościowych,
9) organizowania spotkań towarzyskich, zabaw, festynów, pikników bezalkoholowych,
10) tworzenia grup wsparcia dla osób dysfunkcyjnych,
11) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, stwarzanie warunków do wyrównywania szans tych rodzin i osób,
12) działalności charytatywnej,
13) promocji i organizacji wolontariatu,
14) prowadzenie działalności wydawniczej,
15) ochrony i promocji zdrowia,
16) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
17) organizowania koncertów, wystaw, wieczorów autorskich i innych wydarzeń kulturalnych,
18) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, podnoszenia świadomości historycznej i kulturalnej, w tym znajomości „małej ojczyzny”,
19) upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa,
20) promowania działalności młodych twórców,
21) współpracy z samorządem terytorialnym w sferze realizacji jego zadań własnych, zgodnych z programem Stowarzyszenia,
22) realizacji zadań należących do sfery pożytku publicznego zgodnych z celami Stowarzyszenia,
23) podejmowania innych działań zgodnych z prawem w ramach działalności statutowej jakie okażą się celowe dla rozwoju stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.