• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Renovaro im. Św. Jadwigi Królowej
    KRS 0000296293

Celem działania Stowarzyszenia ”Renovaro” im. św. Jadwigi Królowej jest:
- zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz realizacja oddziaływań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich materialnie i duchowo, poprzez prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych a także udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom
- prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa, organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji, współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów
- działalność wydawnicza, wystawiennicza i prasowa.
- Działalność charytatywna w tym także prowadzenie placówek rehabilitacyjnych i opiekuńczych
- Podtrzymywanie tradycji narodowej opartej o wzór rycerstwa opolskiego ,pielęgnowanie polskości oraz świadomości kulturowej pokolenia
- Przeciwdziałanie patologiom społecznym
- upowszechnianie sportu i kultury fizycznej poprzez organizowanie dla dzieci i młodzieży zawodów sportowych, teleturniejów, wyjazdów na basen
- Promocja i rozwijanie wolontariatu poprzez pracę informacyjną w szkołach na rzecz pozyskiwania młodzieży do pracy społecznej na rzecz dzieci i młodzieży w świetlicach wychowawczych.

Szczególnym polem dla działania Stowarzyszenia jest poprawa kondycji moralnej i materialnej dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych Miasta i Powiatu Nowy Targ.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.