• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 6 w Prudniku
    KRS 0000296735

Misja:
- Naszym celem jest wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie pomocy społecznej wychowankom w trudnej sytuacji materialnej, doposażanie bazy przedszkola dla zapewnienia bezpiecznych warunków.
- Dbałość o ochronę poszanowania godności osobistej i praw wychowanków przedszkola oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Nasze cele statutowe realizujemy poprzez:
- Udzielanie pomocy finansowej w zakupie materiałów pomocy dydaktycznych, książek dla wychowanków,
- Wspieranie finansowe najuboższych wychowanków,
- Finansowanie bazy przedszkola poprzez zakup zabawek, sprzętu i mebli itp.
- Organizowanie imprez kulturalno - oświatowych: konkursów, festynów,
- organizowanie i finansowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci.

Wszystkie działania stowarzyszenia są skierowane na rzecz wychowanków Publicznego Przedszkola nr 6 w Prudniku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.