• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej
    KRS 0000297614

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej jest prekursorem działań w obszarze ekonomii społecznej przejętym od Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej BARKA w Strzelcach Opolskich.

Wcześniejsze doświadczenia osób aktualnie związanych z działalnością SnRRPS zajmujących się reintegracją społeczną i zawodową w realizacji zadań pomocy skierowanych dla osób bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, uzależnionych od alkoholu, opuszczających zakłady karne, niepełnosprawnych - poprzez prowadzenie form opieki stacjonarnej dla ww. grup społecznych oraz pierwszego na terenie województwa Opolskiego Klubu Integracji Społecznej - pozwoliło na rozpoczęcie procedury ubiegania się o nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Wojewody Opolskiego. Wniosek o nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich otrzymał pozytywna opinię Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej.

Centrum Integracji Społecznej realizuje założony zakres programu zatrudnienia socjalnego poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Reintegracja zawodowa, czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Centrum zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, przebiega w warsztatach zawodowych.

Rezultatem działalności Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich jest po okresie uczestnictwa w Centrum podjęcie pracy przez uczestników warsztatów u pracodawcy, w Centrum lub podjęcie własnej działalności gospodarczej (spółdzielnie socjalne).

Rolą Centrum jest w tym wypadku stworzenie osobom uczestniczącym w programie zatrudnienia socjalnego możliwości osiągnięcia własnym staraniem samodzielności ekonomicznej zwłaszcza poprzez edukację zawodową lub społeczną.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.