• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Pro Loquela Silesiana Towarzystwo Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy
    KRS 0000297625

Celem Towarzystwa jest dbałość o należną śląskiej mowie pozycję w społeczności Górnego Śląska i jej obecność w przestrzeni publicznej, upowszechnianie wiedzy o śląskiej mowie, inicjowanie i wspomaganie prac mających na celu ujednolicenie śląskiej ortografii, gramatyki i leksyki, promowanie śląskiej mowy poprzez media i publikacje oraz wspieranie twórców posługujących się śląską mową.

Prowadzone działania:
1) Organizowanie posiedzeń, zjazdów i konferencji,
2) wydawanie własnych czasopism i prac zwartych, zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej,
3) gromadzenie własnego księgozbioru oraz powszechne jego udostępnianie,
4) inicjowanie i wspieranie działań promujących mowę śląską w mediach i przestrzeni publicznej,
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących obecności śląskiej mowy w mediach, przestrzeni publicznej i piśmiennictwie, rozstrzyganie wątpliwości językowych co do słownictwa, gramatyki i wymowy, opiniowanie stosowanych norm ortograficznych i interpunkcyjnych,
6) upowszechnianie wiedzy o śląskiej mowie przez odczyty publiczne, wystawy, działalność prowadzoną w Internecie itp.,
7) wspomaganie językowej edukacji regionalnej poprzez współpracę ze szkolnictwem szczebla podstawowego i średniego,
8) wyróżnianie wybitnych dokonań twórczych i zasług na polu popularyzacji śląskiej mowy,
9) współpracę z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w sprawach będących przedmiotem działalności Towarzystwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.