• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze im. bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach
    KRS 0000298747

Misja:
-Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach z uwzględnieniem rehabilitacji leczniczo-społecznej, dostępu do kultury i rekreacji, integracji społecznej i międzynarodowej oraz polepszania warunków socjalno-bytowych mieszkańców;
- działalność na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych i dbałość o zapewnienie należnych im praw;
- udzielanie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom, opiekunom i wychowawcom;
- inspirowanie uczestnictwa w badaniach naukowych sprzyjających postępowi w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz integracji społecznej osób niepełnosprawnych i przebywających pod opieką instytucjonalną;
- prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych i sieroctwa społecznego i inne.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie działa w interesie i na rzecz inicjatyw opiekuńczo-wychowawczych podopiecznych: niepełnosprawnych chłopców Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame oraz ich rodzin, opiekunów i wychowawców a także wspiera placówki prowadzone przez Zgromadzenie m.in w Opolu, Wrocławiu, Krzydlinie Małej, Strumieniu, Bielsku-Białej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.