• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Drachma
    KRS 0000298899

Główne cele Fundacji DRACHMA wynikają z jej statutu. Zgodnie z jego zapisem cele te obejmują kilka obszarów działalności Fundacji:
1. tworzenie warunków do kształtowania i rozwoju człowieka, jako jednostki stanowiącej duchową, psychologiczną i intelektualną całość, funkcjonującą w określonych warunkach społecznych, poprzez:
-edukację, wsparcie, pomoc i służbę wzajemną;
-ewangelizację społeczeństwa, w duchu chrześcijańskiej miłości i jedności, poprzez edukację oraz jednoczenie różnego rodzaju podmiotów społecznych;
-pomoc najbardziej potrzebującym, którymi są: osoby niepełnosprawne, chore, samotne, uzależnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, a także ich rodziny.
2. upowszechnianie kultury oraz edukacja kulturalna, których priorytetem staje się kształtowanie osoby wrażliwej na piękno, dobro i prawdę reprezentowane w szeroko pojętym dziedzictwie kulturowym, w skali lokalnej, europejskiej i światowej.
3. rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych wizją chrześcijańską;
4. inicjowanie i wspieranie ruchów samopomocowych i woluntarystycznych.
Utworzyliśmy Fundację DRACHMA, by kontynuować nasze wcześniejsze różnorodne działania na rzecz drugiego człowieka. Pragnęlibyśmy, by w przyszłości organem wykonawczym celów Fundacji DRACHMA stało się „Centrum Animacji Działań Twórczych”.

Chcemy odpowiedzieć na narastające potrzeby rozwoju i samorealizacji młodych ludzi. Zakładamy integrację różnych środowisk młodzieżowych, również tych o ogromnym potencjale wartości, które często znajdują się na marginesie oddziaływania pedagogicznego. Kładziemy nacisk na uwrażliwienie młodzieży w kierunku niesienia pomocy (wolontariat). Aby pomóc młodemu człowiekowi otworzyć się, pragniemy realizować konkretne zadania związane z edukacją i animacją kulturalną.

Do zadań Fundacji prowadzonych w Centrum należą:
-prowadzenie ośrodka kształcenia wolontariuszy i
-zbudowanie systemu społecznego wsparcia,
-warsztaty twórcze oparte o ideę „rezydentów”,
-edukacja poprzez sztukę: cykl przedstawień teatralnych podejmujących konkretne problemy społeczne, realizowanych przez amatorów pod okiem profesjonalistów,
-warsztaty dynamiki grupowej (aktywizujące pracę dydaktyczną nauczycieli i wychowawców),
-przygotowanie liderów życia społecznego i edukacji religijnej,
Zasięg oddziaływania „Centrum Animacji Działań Twórczych” będzie ponadnarodowy, równocześnie jednak efekty realizowanych przedsięwzięć niewątpliwie wzbogacą dorobek naszego regionu i miasta.

Wyżej wymienione zadania wpisują się w zakres Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 (zamierzamy korzystać z dwóch podstawowych dla nas priorytetów - IV - kultura, VIII - edukacja).

Mamy świadomość, że w naszym mieście działa wiele ośrodków kulturalno - oświatowych. Cechą najmocniej odróżniającą nas od charakteru ich pracy jest to, że edukacja młodzieży w naszym Centrum opierała się będzie o holistyczne, czyli całościowe spojrzenie na człowieka, także w sensie nadprzyrodzonym.

W „Centrum Animacji Działań Twórczych” pragniemy tworzyć budować relacje których mottem są słowa Chiary Lubich, która 25 grudnia 1973 r. napisała do fokolarinów taki tekst: “Jeśli dzisiaj miałabym opuścić tę ziemię i poproszono by mnie o jakieś słowo, jako ostatnie, które wyraża nasz Ideał, powiedziałabym wam - pewna, że mnie właściwie zrozumiecie - "Bądźcie rodziną".

Prowadzone działania
Naszym celem jest pomoc najbardziej potrzebującym, którymi są osoby niepełnosprawne, chore, samotne. Organizujemy dla nich warsztaty pracy twórczej, polegające na zdobieniu szkła, wykorzystaniu techniki zdobniczej decoupage. Prowadzimy zajęcia dla młodzieży, stworzyliśmy grupę teatralną, w jej ramach organizujemy wyjazdy zagraniczne z przygotowanymi spektaklami, w czasie których młodzież zapoznaje się z kulturą innych krajów. Organizujemy koncerty charytatywne, z których dochód przekazujemy na rzecz programu ”Adopcja serca” polegający na wspieraniu ośrodków dożywiania i leczenia w krajach afrykańskich oraz adopcji na odległość, współpracujemy z ruchem Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.