• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja im. Anny Pasek
    KRS 0000299655

Misja Fundacji:
"Tworzymy możliwości do realizacji pasji górskich i naukowych jednocześnie dbając by trwały one jak najdłużej".

Celami fundacji są:
- Promocja systemów informacji geograficznej (GIS) i teledetekcji środowiska (oraz nauk im pochodnych) poprzez wspieranie naukowo uzdolnionej młodzieży.
- Działalność profilaktyczna, informacyjna i promocyjna w zakresie bezpiecznej eksploracji górskiej ze szczególnym naciskiem na eksplorację wysokogórską i polarną.
- Działalność w zakresie promocji, publikacji i ekspozycji tworów artystycznych autorstwa Patronki Fundacji oraz wpieranie młodzieży zajmującej się podobną działalnością artystyczną.

Prowadzone działania
Fundacja im. Anny Pasek powstała na początku 2008 roku z inicjatywy Rodziców i najbliższych Anny ku jej pamięci. Fundacja stała się niejako spadkobierczynią idei, które realizowała i propagowała w swoim życiu Patronka Fundacji poprzez działalność naukową, artystyczną i podróżniczą.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
-Wspieranie stypendiami uzdolnionej młodzieży.
-Działalność edukacyjną i badawczą w dziedzinach nauk przyrodniczych i innych, związanych z systemami GIS, teledetekcją środowiska oraz problematyką eksploracji górskiej i polarnej.
-Popularyzację praktycznego wykorzystania wiedzy geograficznej.
-Działalność w zakresie organizacji wykładów, konferencji i spotkań w kraju i zagranicą.
-Wsparcie organizacyjne, instruktażowe i techniczne w zakresie organizacji bezpiecznej eksploracji górskiej i polarnej.
-Organizację i wspieranie inicjatyw oświatowych i wychowawczych kierowanych do młodzieży, związanych z poznaniem i eksploracją rejonów górskich i polarnych.
-Pomoc materialną osobom, które swoimi osiągnięciami przyczyniają się do rozwoju, upowszechniania i popularyzacji w Polsce i na świecie działań związanych z rozwojem systemów informacji geograficznej i teledetekcji środowiska oraz poznaniem i eksploracją rejonów górskich i polarnych.
-Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, unijnymi oraz organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w zakresie wymienionych celów działania Fundacji.
-Organizacja konkursów i wystaw fotograficznych w zakresie fotografii podróżniczej ze szczególnym naciskiem na tematykę górską i polarną.
-Prowadzenie działalności wydawniczej i medialnej w zakresie objętym celami Fundacji.
-Wspieranie organizacyjnie i finansowe inicjatyw zgodnych z celami Fundacji.

Fundacja jest otwarta na wszelką pomoc i współpracę w podejmowaniu inicjatyw związanych z jej statutowymi celami. Fundacja im. Anny Pasek jest organizacją non profit, a jej majątek stanowi fundusz założycielski i mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Dochody Fundacji pochodzą głównie z darowizn, zbiórek publicznych i dotacji.

Fundację można wspomóc poprzez wpłaty na konto bankowe:
82 1060 0076 0000 3200 0127 6816, BPH o. Bedzin

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.