• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Motylek na rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Konarzewie
    KRS 0000300898

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie.

Cel realizowany jest poprzez:
1) działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych szkoły,
2) udzielanie pomocy uczniom i ich rodzinom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej,
3) tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów- organizowanie zajęć pozalekcyjnych, warsztatów i wycieczek edukacyjnych,
4) wspomaganie wyposażenia szkoły i internatu oraz poprawy warunków ich funkcjonowania,
5) działanie na rzecz integracji środowiska lokalnego(wiejskiego) ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie,
6) organizowanie imprez turystycznych, wypoczynkowych i integracyjnych,
7) organizowanie zajęć rehabilitacyjnych- hipoterapii,
8) organizowanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie oraz ich rodzin,
9) działanie na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy z podmiotami zajmującymi się dziećmi specjalnej troski w krajach Unii Europejskiej,
10) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i osobami fizycznymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.