• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Winnica
    KRS 0000301142

Celami Stowarzyszenia są:
1. Wszechstronna pomoc rodzinom i osobom w osiągnięciu zdrowej i silnej pozycji w społeczeństwie a w szczególności tym, którzy są w trudnej sytuacji życiowej.
2. Zaspokojenie potrzeb rodzinnych i wyrównanie szans tych rodzin w zakresie edukacyjnym, społecznym, emocjonalnym, duchowym, finansowym i każdym innym zgodnie z zasadami pkt 12.
3. Rozwój życia duchowego, psychicznego i fizycznego osoby oraz wspieranie zdrowych postaw i zachowań, kreatywności i satysfakcji jednostki w społeczeństwie.
4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
5. Promocja i organizacja wolontariatu.
6. Profilaktyka edukacyjna, kulturalna, społeczna i religijna, kształtująca postawy i zachowania wzmacniające w szczególności życie rodzinne i rolę rodziny w społeczeństwie.
7. Zapobieganie dysfunkcjom i patologiom rodzinnym m. in. przez ochronę i promocję zdrowia, wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego, prowadzenie działalności charytatywnej.
8. Wspieranie istniejących projektów prorodzinnych.
9. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania i współpracy między społeczeństwami.
10. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
11. Upowszechnianie krajoznawstwa i zorganizowanych form wypoczynku rodzinnego.
12. Reprezentowanie i propagowanie biblijnych wartości i zasad moralnych z poszanowaniem innych poglądów i sposobów życia.

Działalność stowarzyszenia skupia się na:
1. Profilaktyce - wyposażeniu czyli na nauce, kształceniu i wychowaniu odpowiadającemu na pytanie Jak być dobrym człowiekiem i jak dobrze żyć? by osiągnąć osobisty rozwój, zaspokojenie, spełnienie i szczęście. Działania profilaktyczne zapobiegają również dysfunkcjom i patologiom społecznym. Członkowie stowarzyszenia chcą realizować cele profilaktyczne przez poświęcanie swojego czasu, energii i pieniędzy na organizację: zajęć pożytecznego i kreatywnego spędzania wolnego czasu, zbiorowego wypoczynku, szkoleń i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych.
2. Pomocy - tym, którzy sami sobie nie radzą w życiu i są z tego powodu w trudnej sytuacji rodzinnej. Realizacja tego rodzaju działalności stowarzyszenia obejmuje pomoc charytatywną, psychologiczną a nawet duszpasterską.
W planach Stowarzyszenia Winnica i jego statutowych założeniach jest prowadzenie zajęć stacjonarnych i okazjonalnych, na terenie miasta Wrocławia i poza nim, dla dzieci, młodzieży i dorosłych bez limitu wieku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.