• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Dar Serca"
    KRS 0000301248

Celem Stowarzyszenia jest:
a) podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej,
b) działalność charytatywna na rzecz rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
c) działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
d) prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży,
e) przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez:
- wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią,
- organizację krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
f) ochrona i promocja zdrowia ,
g) podejmowanie działań o charakterze kulturalno- edukacyjnym oraz ekologicznym,
h) promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych ryzykiem socjalnym,
i) upowszechnianie wolontariatu jako metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych,
j) promocja zatrudnienia i aktywności zawodowej,
k) pomoc osobom niepełnosprawnym,
l) propagowanie wartości chrześcijańskich.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
a) akcje wychowawcze, projekty, seminaria, szkolenia, warsztaty, spotkania dzieci i młodzieży oraz ich wychowawców i rodziców,
b) opracowanie i wydawanie materiałów profilaktycznych i wychowawczych,
c) prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego,
d) tworzenie placówek wychowawczych, w tym świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży,
e) tworzenie klubów wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
f) pracę wychowawczą pozaszkolną, w tym organizację wypoczynku zimowego i letniego,
g) wspieranie i propagowanie działalności kulturalnej i artystycznej,
h) organizowanie imprez o charakterze historycznym, regionalnym, ekologicznym, poetycko- muzycznym, filozoficznym, prorodzinnym, prozdrowotnym, europejskim w celu pożytecznego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież,
i) tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijanie zainteresowań i pasji młodych ludzi,
j) podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi,
k) wdrażanie idei instytucji europejskich oraz korzystanie ze środków pomocowych,
l) organizowanie kursów, szkoleń, poradnictwa zawodowego dla osób poszukujących pracy, lub pragnących podnieść swoje kwalifikacje,
ł) wspieranie działań władz samorządowych, szkół, organizacji młodzieżowych, społecznych i innych, mających na celu popularyzację idei samorządności,
m)podejmowanie inicjatyw o charakterze ekologicznym,
n) wspieranie i organizowanie wymiany doświadczeń edukacyjno-wychowawczych pomiędzy szkołami i organizacjami krajów Unii Europejskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.