• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Salezjańskie Centrum Młodzieżowe "Lina"
    KRS 0000302328

Cele Salezjańskiego Centrum Młodzieżowego "LINA" są następujące:
1) charytatywna pomoc społeczna dzieciom i młodzieży z grup szczególnego ryzyka,
2) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,
3) inicjowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień,
4) promocja aktywności zawodowej młodzieży i przeciwdziałanie bezrobociu,
5) animacja jednostek terenowych do efektywnej pracy wychowawczej w danym środowisku,
6) nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz działania na rzecz integracji europejskiej,
7) upowszechnianie krajoznawstwa, wypoczynku i sportu,
8) ukazywanie wartości życia ludzkiego i rozwijania go,
9) promowanie stylu życia w oparciu o wartości ewangeliczne,
10) promocja i organizacja wolontariatu.

Centrum realizuje swe cele przez:
1) organizację zajęć warsztatowych, integracyjnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
2) działalność turystyczno-wypoczynkową (wycieczki, rajdy, kolonie i półkolonie, rekolekcje),
3) organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży (grupy zainteresowań),
4) organizację imprez rozrywkowo-kulturalnych (spektakle teatralne, koncerty, festiwale, wystawy, konkursy),
5) formację wolontariuszy i animatorów młodzieżowych,
6) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i szkoleniowej,
7) tworzenie programów edukacyjnych i formacyjnych,
8) promocję wydawnictw z zakresu profilaktyki, edukacji i duchowości chrześcijańskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.