• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja dla Zwierząt "TIM - Troska i Miłość"
    KRS 0000303952

Celem Fundacji jest:
1. niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom,
2. wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt
3. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,
4. zwalczanie wszelkich przejawów okrucieństwa wobec zwierząt i bezpośrednie działanie w ich obronie,
5. wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej i naukowej prowadzonej na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

Fundacja realizuje swój cel poprzez:
a) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na działalność Fundacji.
b) edukację w zakresie opieki nad zwierzętami.
c) prowadzenie działalności adopcyjnej (znajdowanie zwierzętom nowych domów lub tzw. "adopcje na odległość"),
d) organizowanie i prowadzenie edukacji zmierzającej do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom zarówno domowym, jak i wolnożyjącym oraz współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt,
e) upowszechnianie wiedzy na temat bezdomności zwierząt oraz losu zwierząt wiejskich.
f) diagnostykę, leczenie i rehabilitację zwierząt pozyskiwanych przez Fundację.
g) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o podobnym profilu działalności.
h) udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym niosącym pomoc zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym.
i) działanie zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji.
j) tworzenie kręgu osób życzliwych zwierzętom.
k) inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.