• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - "Tetrusek"
    KRS 0000304472

Celem Stowarzyszenia „Tetrusek” jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym wskutek porażenia czterokończynowego. Pomoc ma polegać na przystosowaniu do życia w społeczeństwie, a przede wszystkim na odzyskiwaniu sprawności fizycznej.

Sposoby udzielania pomocy:
a) organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym,
b) działalność fizjoterapeutyczna m.in. poprzez organizację bazy rehabilitacyjnej:
fizykoterapii,
hydroterapii,
kinezyterapii,
masaży,
akupresury,
c) organizowanie spotkań kulturalno-rozrywkowych,
d) pośredniczenie w kontaktach z placówkami służby zdrowia,
e) pośredniczenie w kontaktach z władzami rządowymi i samorządowymi,
f) organizowanie wycieczek dla osób niepełnosprawnych o charakterze krajoznawczo-poznawczym,
g) upowszechnienia w społeczeństwie zasad poszanowania praw osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.