• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie
    KRS 0000304626

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie działa przede wszystkim na rzecz dziecka i rodziny. TPD ma stałe formy działalności i pracy takie jak:
Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie
Są to niepubliczne placówki wsparcia dziennego, o charakterze profilaktycznym, których celem jest zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społeczne- mu dzieci i młodzieży oraz zapewnienie pomocy rodzicom mającym poważne trudności w wychowaniu dzieci. Oddział Okręgowy TPD w Koszalinie prowadzi 43 Środowiskowe Ogniska Wychowawcze, które każdego dnia swoją opieką obejmują ok. 1.500 dzieci.
Ognisko w szczególności:
- Wykorzystuje będące w jego dyspozycji środki, aby dzieci wychowywały się w rodzinach własnych,
- Prowadzi działalność środowiskową na rzecz dziecka i rodziny,
- Przestrzega zasad respektowania praw dziecka,
- W wyborze metod pracy z wychowankami, preferuje samorządność i przygotowywanie wychowanków do podejmowania samodzielnych wyborów i decyzji.
W Środowiskowym Ognisku Wychowawczym, dzieci otrzymują:
- pomoc w nauce,
- posiłek,
- wsparcie materialne (odzież, wyprawki szkolne, produkty żywnościowe),
- możliwość rozwijania swoich talentów dzięki udziałowi w zajęciach kół zainteresowań - plastycznych, muzycznych, tanecznych, dziennikarskich, ekologicznych, turystycznych, teatralnych.
Ognisko jest najlepszą alternatywą dla placówek opieki całkowitej. Podejmuje działania, aby dziecko wychowywało się w rodzinie naturalnej, a nie było z niej zabierane.

Ogniska Przedszkolne TPD funkcjonujące ja ko alternatywne formy wychowania przedszkolnego przede wszystkim na wsiach i w małych miejscowościach. Są to placówki edukacyjne realizujące ministerialną podstawę programową rozszerzoną o programy autorskie. Na terenie okręgu koszalińskiego opieką obejmujemy ok. 240 dzieci w wieku przedszkolnym. Placówki prowadzone są wspólnie z samorządami lokalnymi.

Ośrodek Metodyczny Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego Im. K. Lisieckiego wpisany jest do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim pod numerem DKO-DN-14123/-rej/-2, oraz do rejestru instytucji rynku pracy WUP w Szczecinie pod nr 2.32/00027/2005.

Ośrodek Metodyczny funkcjonuje od 1995. W tym czasie przeszkoliliśmy ponad 3000 osób, które brały udział w takich formy jak: kursy, treningi, szkolenia, konferencje, seminaria, rady pedagogiczne, zajęcia psychoedukacyjne. Zajęcia prowadzimy na terenie całego kraju. Kadra Ośrodka to specjaliści najwyższej klasy posiadający wszystkie wymagane uprawnienie i bogate, wieloletnie wykształcenie w prowadzaniu zajęć warsztatowych, bezpośredniej pracy z klientem (rodziną, ofiarą i sprawcą przemocy, dziećmi i młodzieżą).

Ośrodek utrzymuje stałą współpracę z Instytutem Ericksonowskim w Łodzi, Polskim Towarzystwem Zdrowia Seksualnego, PARPA, Ośrodkami Szkolenia Nauczycieli i Uczelniami Wyższymi na terenie całego kraju i za granicą.

Prowadzane przez nas kursy kończą się wydaniem zaświadczenia MEN (podstawa prawna: Rozporządzenie MEN oraz MPiPS z dnia 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia dorosłych.

OM KKWR posiada bogatą ofertę różnego rodzaju form szkoleniowych dostosowanych do potrzeb klienta, m.in.:
- Kurs socjoterapii,
- Kurs Pedagoga Rodzinnego,
- Kurs przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i w szkole,
- Trening interpersonalny,
- Praca z ofiarą i sprawcą przemocy seksualnej,
- Praca z klientem - szkolenie dla pracowników urzędów pracy, urzędów administracji publicznej i innych.

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie, jest niepubliczną placówką specjalistyczną o charakterze diagnostycznym konsultacyjnym i terapeutycznym, której celem jest zapewnienie sierotom naturalnym i społecznym opieki w środowisku rodzinnym - tj. rodzinach adopcyjnych i zastępczych.
Cel realizuje poprzez:
- Pozyskiwanie i kwalifikowanie kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych,
- Wnioskowanie o umieszczenie dzieci w rodzinach adopcyjnych i zastępczych,
- Prowadzenie badań psychologicznych, pedagogicznych, środowiskowych, organizowanie niezbędnych badań medycznych oraz wydawanie na ich podstawie opinii dla sądów o dzieciach i kandydatach na rodziców adopcyjnych i zastępczych,
- Poradnictwo i udzielanie pomocy specjalistycznej rodzinom adopcyjnym i zastępczym w przezwyciężaniu trudności wychowawczych oraz inicjowanie badań stanu rozwoju zdrowia dzieci umieszczonych w tych rodzinach,
- Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie odrzuceniu dzieci przez własne rodziny, w tym pomoc dla rodzin wielodzietnych, w których może wystąpić zagrożenie sieroctwem społecznym,
- Prowadzenie działalności profilaktycznej przez informowanie społeczeństwa o przyczynach, skutkach oraz możliwości zapobieganiu sieroctwu społecznemu,
- Prowadzenie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych,
- Udzielanie pomocy prawnej i wsparcia samotnym kobietom ciężarnym.

Rodzinny Ośrodek Mediacyjno-Terapeutyczny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie
ROM-T - jest niepubliczną placówką specjalistyczną o charakterze interwencyjnym, konsultacyjnym i terapeutycznym, której celem jest wspomaganie rodziny oparte na pracy socjalno-pedagogicznej prowadzonej w miejscu zamieszkania.
Cel realizuje poprzez:
- Zwiększenie dostępności i skuteczności usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób ze szczególnymi kłopotami socjalnymi oraz osób uzależnionych i członków ich rodzin,
- Doraźna długofalowa pomoc rodzinie dysfunkcyjnej pod względem psychologicznym, pedagogicznym, prawnym i socjalnym w miejscu zamieszkania,
- Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom w rozwiązywaniu problemów życiowych,
- Odbudowywanie funkcji opiekuńczych i wychowawczych w rodzinie,
- Pomoc w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy: dzieckiem a rodzicami; małżonkami; dzieckiem a szkołą; dzieckiem a członkami grupy rówieśniczej.

Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie
Rozpoczął swoją działalność 5 czerwca 2000 roku na mocy Uchwały ZO TPD w Koszalinie.
- Stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka i innych przepisach prawa dotyczących dzieci, z poszanowaniem odpowiedzialności praw i obowiązków,
- Kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina,
- Podejmuje działania mające na celu zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości,
Działa na rzecz ochrony praw dziecka w szczególności:
- prawa do życia i ochrony zdrowia,
- prawa do wychowania w rodzinie,
- prawa do nauki,
- prawa do godziwych warunków socjalnych,
- Podejmuje działania zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem,
- Szczególną troską i opieką otacza dzieci niepełnosprawne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.