• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju
    KRS 0000304771

1. prowadzenie wszelkiego rodzaju form działalności prowadzących do poprawy życia rannych i poszkodowanych w misjach wojskowych poza granicami kraju;
2. działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych członków Stowarzyszenia i ich rodzin oraz rodzin poległych żołnierzy;
3. reprezentowanie i ochrona interesów rannych i poszkodowanych - członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych i samorządowych;
4,wszelaka pomoc rannym i poszkodowanym w misjach wojskowych poza granicami kraju, jak również rodzinom poległych zolnierzy;
5. obrona interesów społecznych i socjalnych środowiska rannych i poszkodowanych w misjach wojskowych;
6. wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia udziału polskich żołnierzy w misjach wojskowych poza granicami kraju i innych organizacji międzynarodowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa, wygaszaniu konfliktów w świecie oraz budowy wzajemnego zaufania i współpracy;
7. popularyzowanie, zarówno w kraju jak i za granicą, dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń Polski w organizowanych przez międzynarodową społeczność misjach w różnych częściach świata;
8. współdziałanie i współpraca z resortami Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie celów stojących przed Stowarzyszeniem;
9. umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku we własnym środowisku, a także utrzymywanie więzi z jednostkami wojskowymi oraz instytucjami wojskowymi i cywilnymi;
10. organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia w celu wymiany doświadczeń;
11. pozyskiwanie środków finansowych i materialnych niezbędnych do realizacji zadań statutowych;
12. przedstawianie społeczeństwu problemów żołnierzy rannych i poszkodowanych- uczestników misji wojskowych poza granicami kraju.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- uczestnictwo członków w działalności władz Stowarzyszenia, kół i klubów środowiskowych;
- przedstawianie wlaściwym władzom i organom administracji postulatów oraz opinii w sprawach rannych i poszkodowanych w misjach wojskowych poza granicami kraju;
- rozwijanie działań służących rozpoznaniu warunków socjalno-bytowych rannych i poszkodowanych w misjach wojskowych i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin poległych żołnierzy;
- inspirowanie i organizowanie, w razie potrzeby, pomocy dla osób określonych w pkt.3;
- organizowanie spotkań, prelekcji, odczytów, wystaw, a także współuczestnictwo w organizowaniu przedsięwzięć poświęconych roli uczestnictwa Polski w misjach wojskowych poza granicami kraju i innych organizacji służących zapewnianiu pokoju i bezpieczeństwa;
- zgłaszanie kandydatów i wspieranie swoich członków kandydujących do organów władz państwowych i samorządowych;
- umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku w środowisku rannych i poszkodowanych w misjach wojskowych i innych organizacji międzynarodowych w kraju i za granicą;
- nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami, związkami i organizacjami pozarządowymi zarówno w kraju jak i zagranicą;
- zdobywanie funduszy i środków materialnych od instytucji i osób tak prawnych, jak i fizycznych, popierających działaność Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.