• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki
    KRS 0000305054

Celem stowarzyszenia jest:
1. inicjowanie, wspieranie i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
2. tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży.
3. wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej wśród osób fizycznych i instytucji na rzecz społeczności szkolnych.
4. działanie na rzecz integracji środowiska szkolnego i lokalnego.
5. współpraca z innymi organizacjami wspierającymi i realizującymi podobne cele.
6. działanie promujące gminę i powiat nowodworski a w szczególności miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
7. działanie promujące ekologię i ochronę środowiska.
8. działanie prowadzące do poprawy świadomości w zakresie zasad zdrowego trybu życia w tym działania prowadzące do ograniczenia zjawiska uzależnień, promocja sportu i rekreacji.
9. działanie prowadzące do ograniczenia zjawiska przemocy wśród dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie zajęć, wycieczek, wypoczynku, imprez, pokazów, zawodów, konkursów, zabaw okolicznościowych, seminariów, warsztatów, konferencji.
2. Uczestnictwo i wspieranie inicjatyw realizujących cele statutowe Stowarzyszenia.
3. Promocję młodego pokolenia, jego dążeń do poprawy warunków i stylu życia, w tym realizacja programów w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom.
4. Współpracę z organizacjami i instytucjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi.
5. Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych.
6. Prowadzenie działalności integrującej społeczność poprzez aktywność kulturalną, sportową, rekreacyjną i towarzyską.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.