• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Orkan Drzonów"
    KRS 0000305346

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego
- współdziałanie z władzami samorządowymi i państwowymi w celu zaspakajania potrzeb członków stowarzyszenia i mieszkańców Drzonowa
- organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych
- udział w rozgrywkach sportowych i oświatowych
- programowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych
- inicjowanie i podejmowanie różnych działań na rzecz poprawy życia kobiet
- podejmowanie działań na rzecz zaspakajania socjalnego wsi oraz współuczestnictwo w rozpoznawaniu potrzeb ludzi starszych, znajdujących się w trudnych warunkach życiowych
- aktywny udział w życiu społecznym wsi poprzez prowadzenie działalności podstawowej dla zaspakajania społecznych potrzeb mieszkańców w zakresie polityki kulturalno-oświatowej
- kształcenie i dokształcanie na terenie działania Stowarzyszenia
- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
- prowadzenie świetlicy środowiskowej
- prowadzenie przedszkola bądź innych form wychowania przedszkolnego


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.