• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Na Ratunek Dzieciom z Dolnego Śląska"
    KRS 0000305648

Celem Fundacji jest:
a) pomoc dzieciom i młodocianym dorosłym pokrzywdzonym przez los ze względów zdrowotnych oraz społecznych.
b) udzielanie pomocy osobom oraz rodzinom dotkniętym problemem uzależnień.
c) Fundacja może udzielać pomocy instytucjom działającym na rzecz dzieci, takim jak: szpitale, ośrodki rehabilitacyjne, domy dziecka, inne fundacje i stowarzyszenia, a także instytucjom, fundacjom i stowarzyszeniom działającym na rzecz osób i rodzin z problemem uzależnień.

Fundacja realizuje cele określone w Statucie przez:
1. Dofinansowanie lub finansowanie odpłatnych form leczenia i rehabilitacji.
2.Udzielanie pomocy szpitalom, ośrodkom rehabilitacyjnym, innym placówkom medycznym, domom dziecka, innym fundacjom i stowarzyszeniom.
3. Udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej dzieciom i młodocianym dorosłym zaliczonych do grona podopiecznych fundacji.
4. Udzielanie pomocy rodzinom bądź opiekunom dzieci lub młodocianych dorosłych będących pod opieką fundacji, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
5. Organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów przeprowadzanych w placówkach krajowych i zagranicznych.
6. Organizowanie i prowadzenie kwest, zbiórek publicznych i innych przedsięwzięć o podobnym charakterze.
7. Prowadzenie wypożyczalni i finansowanie wypożyczania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych ze schorzeniami ograniczającymi życie leczonych w domu.
8. Organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie materiałów szkoleniowych, naukowych i publicystycznych dotyczących działalności Fundacji.
9. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.
10. Organizowanie sympozjów, kongresów, kursów, szkoleń i wykładów związanych z problemami dotyczącymi osób, które zostały zaliczone do grona podopiecznych Fundacji.
11. Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych problemem uzależnień.
12. Udzielanie pomocy osobom dorosłym dotkniętym problemem uzależnień.
13. Prowadzenie i wspieranie działań, programów i placówek służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz zdrowia psychicznego.
14. Gromadzenie środków i zasobów materialnych w celu utrzymania i wspierania tych działań, programów i placówek.
15. Wspieranie innych działań, wynikających z potrzeb działalności Fundacji i uznanych przez Zarząd Fundacji za celowe.
16. Prowadzenie i finansowanie działalności własnych oddziałów, placówek. Programów edukacyjnych i terapeutycznych, a także organizowanie i prowadzenie szkoleń, w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
17. Inspirowanie, koordynowanie i wspieranie działalności innych instytucji, stowarzyszeń oraz osób zajmujących sie profilaktyką i rozwiązywaniem problemów związanych z alkoholem i narkotykami oraz problematyka innych uzależnień i zdrowia psychicznego.
18. Współprace z administracją państwową i samorządową oraz z osobami prawnymi i fizycznymi zajmującymi sie profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień i zdrowia psychicznego w kraju i za granicą.
19. Prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia w formie lecznictwa zamkniętego w szpitalach, lecznictwa otwartego w przychodniach. Poradniach i ośrodkach,
20. Prowadzenie działalności w zakresie pomocy i opieki społecznej osobom uzależnionym, chorym psychicznie oraz ich rodzinom poprzez zapewnienie opieki wychowawczej i społecznej z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
21. Realizowanie zadań zlecanych przez administracje państwową i samorządową.
22. Wspieranie innych działań, wynikających z potrzeb działalności Fundacji i uznanych przez Zarząd Fundacji za celowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.