• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Świętego Barnaby
    KRS 0000306549

Fundacja Świętego Barnaby powstała ona jako odpowiedź na wciąż wzrastające potrzeby ludzi ubogich i potrzebujących, szczególnie osób samotnych, rodzin wielodzietnych i osób bezdomnych.

Fundacja została powołana w celu:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. działalności charytatywnej;
3. ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz ratownictwa;
4. działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości, a w szczególności ludzi młodych;
5. rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
6. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
7. upowszechniania kultury i sztuki;
8. przeciwdziałania patologiom społecznym;
9. niesienia pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
10. promocji i organizacji wolontariatu;
11. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w zakresie określonym celami określonymi powyżej w pkt. od 1 do 12.

Prowadzone działania:

1. Program pomocy „zamiast wyrzucić oddaj ubogim”.
Program ten służy pomocy rodzinom i osobom żyjącym w skrajnych warunkach życiowych. Ma na celu przekazanie podstawowych sprzętów domowych jak meble, sprzęt AGD i ubrań biednym. Fundacja zbiera, sortuje i przekazuje te przedmioty przy pomocy wolontariuszy.

2. „Samarytanin” - program pomocy chorym, żyjącym w trudnych warunkach.
Program ten ma na celu wykupywanie potrzebnych leków chorym. Środki na leki pochodzą z darowizn oraz z majątku fundacji. Dla chorych objętych programem wolontariusze wykupują leki ze środków fundacji na podstawie recept.

3. Program pomocy dzieciom szkolnym z ubogich rodzin.
Obejmuje zakup, bądź przekazanie od darczyńców podręczników, zeszytów, plecaków, odzieży szkolnej i obuwia dzieciom z rodzin niepełnych i wielodzietnych. Fundacja kupuje, zbiera, sortuje i przekazuje te przedmioty przy pomocy wolontariuszy.

4. Program pomocy żywnościowej.
Jest to program współpracy z „Caritas” Archidiecezji Częstochowskiej w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD, a także z „Społem” Powszechną Spółdzielnią Spożywców „Jedność” w Częstochowie służący przekazywaniu żywności biednym. Program ten obejmuje również zakup żywności ze środków Fundacji. Fundacja odbiera żywność i przekazuje ją przy pomocy wolontariuszy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.