• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli
    KRS 0000306810

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów i wykładów dla pracowników oświaty;
- organizowanie warsztatów twórczych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;
- wspomaganie działalności edukacyjnej w zakresie doradztwa zawodowego i rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży;
- propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów i prelekcji;
- wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie edukacji, wychowania, kultury fizycznej i sportu i ochrony środowiska;
- wspieranie działalności w zakresie kształtowania postaw chrześcijańskich wśród dzieci i młodzieży;
- organizowanie imprez kulturalnych, religijnych i sportowych;
- organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
- pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji finansowej;
- wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.