• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku
    KRS 0000306815

Naszym celem jest: pozyskiwanie funduszy na realizację działalności statutowej, wspieranie działań nauczycieli, samorządu uczniowskiego, rady Rodziców, integrowanie wokół spraw szkoły rodziców, absolwentów, instytucji samorządu lokalnego, promocja szkoły w regionie i na arenie międzynarodowej,nawiązywanie i rozszerzanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, organizowanie wycieczek i szkoleń dla uczniów, nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły.

Ponadto realizujemy także działania w zakresie:
- działalności charytatywnej,
- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.