• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Poleska Dolina Miłosierdzia"
    KRS 0000307113

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
2. Budowanie świadomości obywatelskiej.
3. Wspieranie rozwoju kulturalnego, oświatowego i sportowego.
4. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
5. Podejmowanie działań służących rozwojowi gospodarki i przedsiębiorczości.
6. Działania wspomagające rozwój świadomości ekologicznej, oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
7. Dbałość o zrównoważony rozwój gminy i regionu,
8. Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
9. Organizowanie i promowanie wolontariatu,
10. Promowanie zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy.
11. Promowanie kultury i sportu jako metod rozwiązywania problemów społecznych.
12. Promowanie nowych technologii i zaznajamianie z nimi mieszkańców.
13. Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania turystyki, w tym: m.in. Telekomunikacja, drogi, modernizacja kwater agroturystycznych oraz innych obiektów.
14. Promowanie metod i sposobów produkcji zdrowej żywności, ich reklamy i dystrybucji.
15. Promowanie i reklamowanie wyrobów rękodzieła artystycznego.
16 Podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społeczności lokalnej.
17. Działanie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.
18. Promocja turystyczna regionu.
19. Działania na rzecz twórczości ludowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację imprez kulturalnych, sportowych, wystaw, konkursów.
2. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, kursów językowych.
3. Działania mające na celu promowanie walorów turystycznych gminy.
4. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych.
5. Współpraca z samorządem lokalnym, oraz placówkami oświatowymi.
6. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań statutowych stowarzyszenia.
7. Tworzenie warunków do odbycia stażów i przygotowania zawodowego dla osób trwale bezrobotnych i niepełnosprawnych.
8. Wyrób i sprzedaż produktów i usług służących realizacji celów statutowych.
9. Tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych oraz miejsc twórczych spotkań młodzieży.
10. Pozyskiwanie młodzieży i dorosłych jako wolontariuszy do pracy na rzecz środowiska lokalnego.
11. Zakładanie klubów sportowych i wspieranie wszelkich inicjatyw sportowych.
12. Organizowanie aktywnego wypoczynku i rozwoju młodzieży poprzez kontakt z kulturą i sportem.
13. Aktywne włączanie się w program odnowy wsi.
14. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.
15. Gromadzenie i udostępnianie informacji turystycznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.