• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kresy - Pamięć i Przyszłość
    KRS 0000307441

Celem Stowarzyszenia jest:
działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna zmierzająca do kreowania wrażliwości i świadomości historycznej jako moralnego zobowiązania każdego Polaka,
upowszechnianie edukacji historycznej z uwzględnieniem wielokulturowości społeczeństw i inicjowanie porozumienia między wyznaniami, narodowościami i pokoleniami,
otaczanie opieką miejsc pamięci narodowej w kraju i ochrona pozostałości dóbr polskiej kultury i tradycji za granicą,
zachowanie więzi z ludnością polską poza granicami kraju i dążenie do zapewnienia jej pełni praw przysługujących mniejszościom narodowym zgodnie z prawem międzynarodowym,
działalność dobroczynna i charytatywna oraz pomoc społeczna,
promocja i organizacja wolontariatu,
działanie na rzecz integracji europejskiej, nawiązywanie kontaktów, rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej,
wspieranie działań wychowawczych kształtujących postawy patriotyczne i obywatelskie wśród młodzieży,
propagowanie krajoznawstwa i turystyki edukacyjnej,
wspieranie kultury i sztuki,
pomoc w organizacji aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
wspieranie kultu religijnego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
pogłębianie wiadomości o wkładzie Polaków w dzieje kultury europejskiej poprzez organizowanie odczytów, prelekcji, wycieczek krajoznawczych, spotkań z organizacjami polskimi działającymi na ziemiach kresowych i w ośrodkach emigracyjnych,
dokumentowanie losów ludności polskiej na terenach kresowych,
badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej w kraju i za granicą,
zasilanie polskich bibliotek na Kresach oraz w innych skupiskach ludności polskiej w polską literaturę, podręczniki i wydawnictwa,
udzielanie pomocy w zakresie konserwacji zabytków polskości, w tym kaplic, kościołów i cmentarzy,
propagowanie wkładu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w walce „o Naszą i Waszą wolność”,
wspieranie finansowe artystów, twórców ludowych, pisarzy, poetów itp. zajmujących się tematyką kresową i sławiących czyny bojowe Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,
organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, debat dotyczących Kresów i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie na tle wydarzeń historycznych,
aktywne uczestniczenie w działalności oświatowej i wychowawczej młodzieży,
upowszechnianie wiedzy historycznej wśród młodzieży poprzez organizowanie wycieczek do miejsc pamięci narodowej oraz udział w zajęciach szkolnych w ramach wychowania patriotycznego i obywatelskiego,
przeprowadzanie konkursów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
pozyskiwanie, przechowywanie i udostępnianie pamiątek historycznych,
współpracę z muzeami i izbami pamięci,
organizowanie spotkań ze świadkami wydarzeń historycznych, wystaw i prezentacji tematycznych,
wydawanie publikacji związanych z celami Stowarzyszenia,
organizowanie imprez kulturalnych,
organizowanie pielgrzymek,
nawiązywanie kontaktów z Polakami za granicą,
organizowanie pomocy pozafinansowej Polakom żyjącym na Kresach,
pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych,
inicjowanie i prowadzenie innych form działalności w celu popularyzowania i realizacji zadań Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.