• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych"
    KRS 0000307609

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie, poprzez aktywizację, edukację i współpracę, społeczności, rozumianych jako grupy zorganizowane, organizacje pozarządowe i aktywne osoby indywidualne, które chcą oddziaływać na środowisko aby, twórczo rozwiązywało swoje problemy. Naczelnymi wartościami są pomocniczość, sprawiedliwość społeczna, partnerstwo i jawność w działaniach na rzecz dobra wspólnego.

W chwili obecnej Stowarzyszenie skupia się głównie na działaniach charytatywnych poprzez organizowanie zbiórek żywności we współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności oraz na realizacji programu pomocy żywnościowej PEAD na terenie gminy Tarnowskie Góry. Ponadto Stowarzyszenie jest w trakcie tworzenia Centrum Wolontariatu, które koordynować będzie w przyszłości współpracę wolontariuszy z różnymi organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenie organizuje również szkolenia dla wolontariuszy.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.