• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Krynice
    KRS 0000308399

Misja:
1. Integracja lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego.
2. Promocja potencjału gospodarczego i walorów krajobrazowo-turystycznych gminy.
3. Rozwój przedsiębiorczości poprzez aktywizację loklanego społeczeństwa.
4. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
5. Ochrona i promocja zdrowia.
6. Nauka, kultura, edukacja,sport, oświata i wychowanie.
7. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
8. Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,a także działań wspomagających rozwój demokracji.
9. Szerzenie świadomości ekologicznej.
10. Poprawa infrastruktury.
11. Podniesienie znaczenia lokalnej kultury ludowej.

Nasze działania są skierowane do mieszkańców Gminy Krynice, są to działania m.in. w zakresie poradnictwa prawengo, psychologicznego, socjalnego, realizacji programów profilaktycznych, podtrzymywanie i kultywowanie tradycji naszego rejonu, promowanie zdrowego trybu życia, promocja agroturystyki oraz walorów turystyczno-krajobrazowych gminy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.