• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała
    KRS 0000309543

Misja:
- Aktywizacja mieszkańców Gminy i włączenie ich w działalność społeczną, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
- Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju opieki przedszkolnej obejmującej dzieci z terenu Gminy.
- Podejmowanie i wspieranie inicjatyw z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu amatorskiego na terenie Gminy.
- Wspieranie nieformalnych grup zainteresowań, w tym młodzieżowych i umożliwienie im aktywnego spędzania wolnego czasu.
- Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.

Stowarzyszenie działając w świetle realizacji założonych celów 1 września 2009 roku rozpoczęło prowadzenie pięciu Punktów Przedszkolnych (Racławówka, Nosówka, Zgłobień, Niechobrz i Lutoryż), które zapewnią dzieciom opiekę wychowawczo-dydaktyczną.

Ponadto Stowarzyszenie zdobywa doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej na działania, które będą wspierały rozwój oświaty w Gminie. Doskonałym tego dowodem jest realizacja projektów: „ Edukacja internetowa dla mieszkańców Gminy Boguchwała” oraz „Uczmy się poprzez tradycję”, inicjujących rozwój intelektualny tym razem starszego pokolenia mieszkańców Gminy.

Projektem wspierającym rozwój samego Stowarzyszenia oraz jego zdolności do podejmowania działań określonych w statucie jest „Dobry start-lepsze jutro” gdzie grupę docelową stanowią członkowie Stowarzyszenia i wolontariusze.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.