• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne "Gniazdo"
    KRS 0000309548

Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy genealogicznej.
Zrzeszanie genealogów.
Inicjowanie badań genealogicznych.
Współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami genealogicznymi.
Dokumentowanie i otaczanie opieką materiałów i archiwaliów genealogicznych jako świadectw kultury narodowej.
Organizowanie spotkań, prelekcji i wykładów na tematy genealogiczne.
Wydawanie biuletynów i publikacji, oraz publikacje w środkach masowego przekazu.
Wspomagania instytucji zajmujących się archiwaliami pracą członków.
Pogłębianie wiedzy genealogicznej wśród młodzieży poprzez szkolenia i wykłady.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.