• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Feniks Anny Borowiak
    KRS 0000309560

Misja:
"Słabym podać rękę - zagubionym dać nadzieję"

Celami Fundacji jest:
- Wspieranie działalności instytucji, organizacji i osób na rzecz zainicjowania i kontynuowania procesu pomocy i opieki nad dziećmi i młodzieżą.
- Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
- Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
- Edukacja w zakresie uzyskiwania funduszy i środków europejskich w dziedzinach społecznych, kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych i w zakresie dobroczynności.
- Podnoszenie poziomu edukacji dzieci pochodzących z rodzin biednych i zaniedbanych.

Prowadzone działania
1. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej oraz tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowywania bezpłatnych szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, oświaty i kultury poświęconych tematyce dzieci i młodzieży.
2. Wspieranie organizacyjne i finansowe powstawania i funkcjonowania dziecińców i ogrodów sportu, rekreacji i wypoczynku.
3. Wspieranie organizacyjne i finansowe kolonii letnich i obozów dzieci i młodzieży.
4. Wspieranie organizacyjne i finansowe różnych form aktywnych zajęć pozaszkolnych dzieci i młodzieży.
5. Popularyzacja osiągnięć i dokonań młodzieży i dzieci niepełnosprawnych w dziedzinie nauki sztuk pięknych i sportu w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych ekspozycji muzealnych oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym.
6. Upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności i prowadzenie działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej i akademickiej oraz zakładach pracy w formie finansowania bezpłatnych wydawnictw i publikacji dotyczących tej tematyki.
7. Popularyzacja osiągnięć innych państw zaawansowanych w rozwiązywaniu problemów młodzieży i dzieci niepełnosprawnych w formie dofinansowywania druku i kolportażu bezpłatnych broszur zajmujących się tą tematyką, a uwzględniających doświadczenia zagraniczne.
8. Dla osób szczególnie uzdolnionych finansowanie nagród i stypendiów Fundacji Anny Borowiak "FENIKS".
9. Dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy, leczenia w kraju i za granicą.
10. Dofinansowywanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, chorych lub ubogich.
11. Zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie.
12. Finansowanie leków dla dzieci i młodzieży chorej.
13. Dofinansowywanie imprez charytatywnych koncertów i wystaw.
14. Przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego.
15. Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.