• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego "Cordis" z siedzibą w Rawiczu
    KRS 0000311313

Misja
Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez:
1. wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój uzdolnień uczniów oraz wyrównywania szans edukacyjnych,
2. wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej,
3. finansowanie szkolnej bazy materialnej poprzez zapewnienie dopływu nowoczesnej technologii, książek, czasopism,
4. współpraca z administracją rządową i samorządową oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie celu Fundacji;
5. propagowanie wiedzy na temat celów fundacji wśród rodziców, nauczycieli i przedsiębiorców,
6. prowadzenie działalności szkoleniowej dla nauczycieli,
7. organizowanie wolontariatu do realizacji celów statutowych,
8. remontowanie i modernizacja sal lekcyjnych,
9. nawiązanie współpracy z sądami rejonowymi celem orzekania nawiązek na rzecz Fundacji,
10. organizowanie zbiórek publicznych na rzecz szkoły na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
11. kompleksowe przygotowanie pikników, festiwali, gier i zabaw na terenie szkoły i poza szkołą,
12. tworzenie wśród uczniów szkoły klubów, kółek i innych grup zainteresowań,
13. tworzenie funduszy pomocy finansowej i edukacyjnej uczniom pochodzącym z rodzin ubogich lub z rodzin patologicznych,
14. organizowanie pomocy uczniom w wyborze kariery edukacyjnej i zawodowej.

Prowadzone działania
Szkolnictwo.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.