• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Salus Pro Familia"
    KRS 0000311436

Misja:
a) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia oraz edukacji zdrowotnej;
b) działania zdrowotno-profilaktyczne oraz zabiegi lecznicze, dla społeczeństwa;
c) promocja zdrowia, lansowanie zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie wiedzy medycznej;
d) propagowanie metod leczniczych, uzupełniających medycynę współczesną oraz technik leczniczych i diagnostyki z zakresu medycyny niekonwencjonalnej, zwłaszcza dalekiego wschodu;
e) działalność edukacyjną wydawniczą i badawczą;
f) organizowanie i prowadzenie wykładów, prelekcji, dyskusji, zajęć korekcyjnych itp. w zakresie problematyki dotyczącej patologii społecznych -zwłaszcza uzależnień i ich skutków dla jednostki, rodziny i społeczeństwa;
g) udzielanie wszechstronnej pomocy uczestnikom wypadków komunikacyjnych;
h) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych;
i) prowadzenie dyżurów wspierająco-konsultacyjnych dla osób uwikłanych w problemy wynikające z patologii społecznych;
j) udzielanie niezbędnych porad psychologicznych, socjalnych i prawnych, w zakresie rozwiązywania problemów związanych z patologiami społecznymi i kształtowania społecznie pożądanych postaw i umiejętności;
k) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi oraz z innymi osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie pokrywającym się z celami działania Fundacji;
l) uczestnictwo w przetargach i konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowia i przeciwdziałania patologii społecznej;
m) organizowanie imprez i szkoleń promujących zdrowie i wiedzę medyczną.

Prowadzone działania:
Przede wszystkim fundacja zamierza promować profilaktykę szczepień dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Ponadto będzie realizować badania społeczeństwa w zakresie wczesnego wykrywania (i profilaktyki!) chorób powodowanych otyłością, paleniem tytoniu, alkoholem. Powiększanie świadomosci społeczeństwa w ww. zakresie i promocje zdrowego stylu życia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.